Dharma

Sõna ´dharma´ on moodustatud juurest dhri - ´hoidma´, ´ toetama ´ ja sellel on budistlikus kontekstis palju tähendusi; neist peamised :

I) buda (eriti Šākjamuni ) õpetus;

2) tekst (või tekstikogu), mis sisaldab tema õpetust;

3) kirjeldatava maailma elementaarüksus.

Kui hinajaana pooldajate arusaamades eksisteerib vaid üks ja ühtne dharma (õpetuse tähenduses), mis on kirja pandud ´ Tipitaka-s´, siis mahajaana ja vadžrajaana pooldajate arusaamade kohaselt kuulutas Šākjamuni sisult ja sügavuselt erinevaid dharma-sid.

Mõnes mahajaana tekstis räägitakse näiteks kolmest ´dharmaratta pöördest´, s.t. õpilaste erinevate vaimsete võimete kohaselt antud erinevatest õpetustest.

Kuid lõppkokkuvõttes on need erinevad dharmad siiski ühe ja sama õpetuse erinevad aspektid.


(skr dharma; pl dhamma; tb chos; hn fa; jp hō), kõikide india õpetuste keskse mõistedharma ’ eestikeelne vaste - seadmus.

Nagu hiinakeelne vaste fa (‘seadus, norm’) ja tiibeti vaste chos (‘seadmine, korrastamine’), järgib ka eestikeelne vaste seadmus iidset budistlikku tõlketraditsiooni.

Sõna dharma on tuletis sanskriti verbijuurest dhr´ (‘hoidma, kandma, seadma’) ja tähendab algselt seadus-t e normi, mis valitseb nii universum-is kui ka inimühiskonnas.

Brahmanism-is ja hinduism-is on s. eeskätt inimühiskonnas toimiv normide kogum; igal seisus-el ja igal üksikisikul on oma dharma (seadmus) , mida ta peab järgima.

Kuid seadmus on ka üks neljast elusihist. Hinduistliku ühiskonna olulised s-d on kirja pandud dharmašaastrates.

Budismis mõistetakse dharma all eeskätt Buddha õpetust, mille aluspõhimõtted on esitatud « Seadmuseratta käimapanemises », kuid budism tunnistab ka teisi, mittebudistlikke seadmusi

dharma - budismi põhimõisteid.

Buddha õpetus-e tähenduses on s. kolme kalliskivi keskmiseks osaks.

Nii brahmanism-i ja hinduism-i kui ka budism-i kontekstis on s. laiemalt tõlgendatav kultuur-i mõiste kaudu, mis hõlmab endas ka kõiki teisi aspekte ( seadus, norm, õpetus ).

Vana-Indias toimis brahmanistlik kultuur (skr sanātanadharma ), Buddha lõi sellest mõneti erineva budistliku kultuur-i (skr buddhadharma ).

seadmus-te - koostisosadeks on tekstid, mida samuti nimetatakse s-teks.

Kuid s-tena mõistetakse ka suuremate tekstide osi kuni üksikute sõnade ja mõisteteni. Abhidharma tekstid on loodud s-te kui mõistete seletamiseks.

Nii traditsioonilises budismis kui ka tänapäeva budoloogia-s mõistetakse abhidharma-le tuginedes s-te all sageli ka nende mõistete objekte kui olemise või teadvus-e elemente.

Ingl law, doctrine, principle, phenomenon, thing.


Tekst võetud Eesti Njingma Budismi Entsuklopeedia lehelt.